• Hankimme raakapuuta ja energiapuuta
  • Myymme puuta ja energiahaketta
  • Toimitamme korkealaatuisia biopolttoaineita

Skogsreviret Nyved Ab

Nyved är ett år 1993 grundat virkeshandelsbolag. Bolagets huvudsakliga verksamhetsområde är söder om linjen Åbo – Kotka. Hälften av bolagets omsättning kommer från rundvirkeshandel och hälften från handel med energived.

Virket köps i huvudsak av skogsägarna på verksamhetsområdet, endera på leverans eller på rot. Virket säljs sedan till förädlande industrier i Finland eller utomlands.

På biobränslesidan så upphandlas alla slag av skogsbränslen som sedan flisas eller krossas och levereras till ett flertal biobränslepannor, främst inom verksamhetsområdet. För att säkerställa leveranser av högklassiga biobränslen i alla lägen har bolaget i dag ett flertal terminaler där råvaror för olika slag av energiflis lagras. Bolaget strävar efter att ha ett biobränslelager som motsvarar 1,5 års leveransvolym vilket betyder att biobränslehandeln i praktiken pågår året runt.

Rundvirkesvolymerna på årsnivå är drygt 100 000 m3 och på biobränslesidan är leveransvolymerna drygt 300 000 l-m3.

Nyveds långsiktiga målsättning är att allt virke som företaget anskaffar skall vara endera PEFC- (PEFC/02-31-317) eller FSC®- (FSC-C127383) certifierat. Företagets ledning och personal har förbundit sig att uppfylla kraven i PEFC- och FSC-spårbarhetsstandardena för att därigenom säkerställa att företaget kan uppfylla sina leverantörers, kunders och samarbetsparters förväntningar och krav.

Resurser:

Bolaget har för tillfället fyra virkesförmän som sköter om upphandlingen samt koordinerar transport och övrig logistik inom sitt respektive verksamhetsområde.

För att sköta avverkningar, transporter och tillverkning av energiflis har bolaget till sitt förfogande ett flertal avtalsentreprenörer som ombesörjer att överenskomna leveranser fungerar i alla lägen.

Styrelse:

Markus Johansson, ordförande
Lars Björklöf, viceordförande
Kim Forsman, medlem
Kim Männikkö, medlem